(via squidpro)

GAHSQUISHYTAKOCHU!

GAHSQUISHYTAKOCHU!

(via pyjama-princess)

(Source: nanaisreal)

Tako OVERLOAD!

Tako OVERLOAD!

(Source: nanaisreal)

I think there’s a tako dump coming on.

I think there’s a tako dump coming on.

(Source: nanaisreal)